بیست و دوم فوریه

دیگر نرود به هیچ مطلوب
خاطر که گرفت با تو پیوند

موهامو بعد بیست سال رنگ کردم بابات اصلا ندید، کاش میگفت زشت شدی، میگفت بهت نمیاد ولی بی تفاوت نبود.اون اصلا منو نمیبینه مثل تو که ندیدی!


# دیالوگ زیر سقف دودی