بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


عشق اتفاقی ست که تا آدمی درگیرش نشود نمیفهمد چگونه او را زیر و زبر میکند و اصلا انگار از او یک آدم دیگر میسازد و سن را برای تو فقط یک عدد میکند گویی که انگار از نو متولد شده ای...