بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

مدت هاست اخبار نمیبینم ...الان که داشتم میدیدم خبر جدیدی تووش نبود جز اینکه مثل همیشه عامل همه چیز دشمن بود حتی همین نداری و بدبختی و جون به لب رسیدن مردم و درومدن صداشون که بازم دشمن خیر  ندیده که همش زیر سر اونه!!...