بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نمیدونم تازگیا من آستانه ی تحملم اومده پایین یا مردم واقعا تحمل کردنی نیستن...توو همه چیز سرک میشن بدون اینکه کوچک ترین نسبتی باهات داشته باشن، برای همه چیز نظر میدن بدون اینکه ازشون نظر خواسته باشی...همه تنگ نظر، همه منفعت طلب، همه فضول، همه پرو، همه بی اعصاب...بعد حرف میفته از فرهنگ ۲۵۰۰ ساله و کوروش حرف میزنن! ولمون کنید توروقرآن... 

* نگم که منظورم از "همه ای" که نوشتم مسلما " همه" نیستن!