بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نمیدانم این فقط منم که انقدر ارادت خاص به شلیل دارم یا همه اینگونه اند؟ ...ای شلیل پدسگ! تمام نشو لطفا...