بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نشسته ام پای سریال ترکیه ای غنچه های زخمی که البته به قول مستر :" من نمیدانم چرا اسمشان غنچه های زخمی ست این ها را که هرکدام یکی از پسرهای پولدار دوستشان دارد"  ...داستان دختران پرورشگاهی ست که در این قسمت یکی از دختران پرورشگاه که من او را از همه بیشتر دوست دارم مجبور شده است به زور ازدواج کند که شرح داستانش بماند...داشت در فیلم گریه میکرد که من هم ناخودآگاه داشتم با او گوله گوله اشک میریختم ...مادر میگوید تو چرا گریه میکنی؟ تو را هم به زور شوهر داده اند؟:|