بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

دو میلیارد قیمت ماشین اش بود...افتاده بود جلوی تمام ماشین ها در خیابان...یکجا وسط خیابان بی توجه به بقیه ماشین ها ایستاد و بقیه به زحمت باید از کنارش رد میشدند...اینجور وقت ها آنچه از دل میگذرد این است که همه چیز برای پولدار هاست حتی خیابان...من به این فکر میکردم که چقدر بیخیال است و بقیه باید به خاطر خودخواهی او به زحمت بیفتند...وقتی از کنارش رد شدیم پیرزنی را با عصا دیدم که وسط خیابان داشت از رو به رو به سختی میامد و برای ماشین دو میلیاردی که برایش ایستاده بود تا او رد شود دست اش را آورد جلوی دهانش و بوس فرستاد .‌‌‌..