بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

به قول مامانم از ما که گذشت دیگه ولی بیچاره جوونا ...