بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


گفتم آنجا هم دارد باران می آید؟ ... گفت باران؟ نه مگر باران می آید؟...گفتم  اول طوفان شد حالا هم صدای باران دارد می آید...گفت نه خبری نیست اینجا...چند دقیقه که گذشت یکدفعه گفت عه اینجا هم باران گرفت...گفتم پس ابرها از سمت ما آمدند آنجا، حالا رسیدند به شما...گفت کاش تو هم با ابرها می آمدی ...