بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

دیشب که تلویزیون داشت بچه مهندس فیلم شبکه ۲ را نشان میداد و خواهرزادمم میدید...مژگان یا همان موموی کوچولو یکی از دخترک های پرورشگاه داشت برای جوادی یکی از پسرک های کوچولوی پرورشگاه گریه میکرد که یکدفعه دیدیم خواهرزاده ی کوچولوی من هم همین طور دارد اشک میریزد با اشک های آنها...دانه دانه از شدت فوران احساسات رفتیم بوسش کردیم که الهی قربون اون دل کوچولوت بریم آخه...