بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر تلفنی با یک بچه ی دو ساله حرف میزدید و برای اینکه او را به حرف بیاورید هی گفتید به به میخوری؟ آش میخوری؟...خب انتظار کباب شدن جگرتان را هم داشته باشید ...چون یکدفعه ممکن است گوشی را بگذارد زمین و برود از یخچالشان کشک بیاورد بیرون و دوباره بیاید گوشی را بردارد و بگوید کشک آولدم و منتظر آش خیالی شما باشد...