بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

پیش تو ذلیلم به ضریحی که نداری

یک عمر دخیلم به ضریحی که نداری