بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

دارم فکر میکنم به اینکه یک زن چقدر در جهت دهی میتواند نقش داشته باشد، یعنی راستش را بخواهید حتی معتقدم این زن است که مسیر آینده ی یک زندگی را مشخص میکند...اگر موارد استثنا را در نظر نگیریم ، به عبارت ساده تر زن هرچه باشد مرد هم همانگونه میشود کم کم!... مخصوصا در موارد اعتقادی!...سست باشد مرد را هم میتواند سست کند...محکم باشد هم همان طور میتواند محکم کند...تاثیر گذاری و قابلیت هایی که یک زن دارد را فقط خود زن میداند و میفهمد!