بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نشد هیچوقت از ته دلم دل تنگ اش شوم و دعوتنامه نفرستد...اینبار هم با همین اشک های دلتنگی در سحر بلند میگویم دلم تو را میخواهد مهربان ترین رضای دنیا...بخواه مرا تا خودم را رو به روی گنبد طلایت ببینم که دارم اشک میریزم...دلتنگم...