بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

به قول اون آقای دکتر توو فیلم شبکه یک که برزو ارجمند هم تووش آخوند شده :

درد فله فله میاد مور مور میره...