بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

یکی هم نیست با صدا و سیما صحبت کند بهش بگوید قربان شکل ماهت! چه میشد آخر به جای اینهمه فیلم پشت سر هم بعد از افطار، و همچنین تکرار و بازپخش آن ها از ساعت دوازده شب ، دوتایش را هم خب قبل از افطار پخش میکردید مردم تا افطار به جای جان به جان آفرین تسلیم کردن کمی سرگرم میشدند یادشان میرفت تا اذان مغرب خیلی مانده!