بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اینترنت از لاک پشت هم گذشته است، الان دیگر یک لاک پشت سکته ی مغزی کرده شده است که کلا فلج شده ...اگر از حال ما بپرسید ملالی نیست جز کلنجار با این اینترنت داغون که پت پت میکند و دارد کم کم ریق رحمت را سر میکشد.