بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

لذتی که در ناخنک زدن به غذا سر گاز وجود دارد در هیچ چیز دیگری وجود ندارد، حتی بعد از مسواک زدن! ( بیست و دو ره)

مدیونید فکر کنید فسنجان روغن افتاده ی دلبری را داشتم قاشق قاشق روی برنج سر گاز میریختم و میخوردم و طبق معمول هم به سکسکه افتادم و غذا گیر کرد و من همچنان با تمام قوا به مسیرم ادامه دادم!