بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

میدانید ؟ کاش ذهن فراموشکار مردها را ما زن ها داشتیم...کاش ذهن بی برداشت انها را ما زن ها داشتیم...آنوقت یک حرف گذری ای چیزی نمیرفت ته مغزمان مثل خوره مغزمان را بخورد و تا چهارروز در ذهنمان هی بالا پایین اش کنیم گنده اش کنیم و خودخوری کنیم هی و هی...