بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

و سالیانی که خود را فردی متشخص، سنگین و رنگین و چه بسا رنگین کمان! ، جدی، متین و سایر موارد و سه نقطه میدانستی باید بدانی و آگاه باشی که همه کشک است ، چه بسا در یک اردیبهشت با سنی که در آستاته ورود به دهه بعدی زندگی ات هستی و با تمام خرس گندگی ات وقتی صدایت را بچگانه کرده ای برای وی انگاه خواهی فهمید گرچه هرگز گمان نمیکردی در این سند و سال! قابلیت لوس شدن را داشته باشی ولی خب داری!