بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

پیراهنی بفرست شاید زنده بماند دل...