بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

داشتم فیلم آنام رو میدیدم، امیر علی توو استدیو وقتی داشت آهنگ میخوند یدفعه هدفون رو گذاشت کنار و اومد دم شیشه و به آفرین که پشت شیشه بود جلوی همه گفت من ولت نمیکنم آفرین و از اینجور حرفا...راستش میدونید بیزارم از این گستاخی ها توو ابراز عشق، یعنی درواقع از نظر من این ها اصلا عشق نیست، عشق گستاخی نمیطلبه  ، عشق باید خیلی نجیبانه ابراز بشه، خیلی مودبانه...این گستاخی ها مال پونزده ساله هاست یا مال همین فیلم ها...

والا

تکبیر!