بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

تا روزی که چیزی برای نوشتن داشته باشم خدانگهدار...