بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


گفتیم عشق را 
به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق بیشتر و
صبر کمتر است...