بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


گفتیم عشق را 
به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق بیشتر و
صبر کمتر است...