بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

گمانم فقط یک نفر در این عالم وجود داشته باشد که مسواک زده تا بخوابد اما بعد مسواک رولت خامه ای میخورد!