بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

گمانم فقط یک نفر در این عالم وجود داشته باشد که مسواک زده تا بخوابد اما بعد مسواک رولت خامه ای میخورد!