بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

چگونه دهانتان سرویس میشود؟

وقتی دارید با خستگی دست و پنجه نرم میکنید و مهمان نمیرود و دیگر به بچه شان رو آورده اید و هی میگویید مامانت اینا کی بلند میشوند بروید خانه تان؟ نمیدانی خوشگلم ؟...