بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

در روزی روزگاری از دیار قدیم جوانک بخت برگشته ای بود که از قضا دست سرنوشت وی را خواننده ی بسیار معروفی در قرن ۲۱ کرد که دیگر نام نمیبرم بیشتر از این له نگردد! و از قضا تر در همان عهد قدیم پرونده ی او که نمیدانم چه بود و چه کرده بود می افتد زیر دست پدر! ...حالا هزار سال و اندی ست! هربار این بخت برگشته در یکی از شبکه ها می آید بخواند پدر جملاتی از این دست: " این پروندش زیر دست من بودا" ، " من نجاتش دادما" ، " پروندش زیر دست من بود حالا برای من معروف شده"، " بیا نگاه چه خواننده ای شده ها این پروندش زیر دست من اومده بود" و امثالهم را میفرماید و عمیقا حس میکنم دهان آن بدبخت مسواک شد!