بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

و گمان میکنم از نو متولد شده ام...