بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...بخند
دنیا مال ماست
بخند
خنده فال ماست
بخند
امسال سال ماست
امسال سال ماست