بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.بخند
دنیا مال ماست
بخند
خنده فال ماست
بخند
امسال سال ماست
امسال سال ماست