بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

و ۹۶ گرچه سخت سخت و سخت گذشت اما رفت و هرگز یادم نخواهد رفت که در دل تمام سختی هایش من به دستای خدا خیره شدم معجزه کرد...

خدای مهربان تو را شکر برای هرچه گرفتی و هرچه دادی...