بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

و ۹۶ گرچه سخت سخت و سخت گذشت اما رفت و هرگز یادم نخواهد رفت که در دل تمام سختی هایش من به دستای خدا خیره شدم معجزه کرد...

خدای مهربان تو را شکر برای هرچه گرفتی و هرچه دادی...