بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

  مردان بازنشسته بعد از بازنشستگی شان به دو دسته تقسیم میشوند، دسته اول آنهایی که برای خود پارک، مسجد، خرید میوه ی روزانه از تره بار، رفتن و نشستن پیش دوستان مغازه دارشان و... را در پیش میگیرند و یکجوری در طول روز خود را مشغول میکنند و یا دوباره به سرکار رفته که معمولا رانندگی آژانس و تاکسی و سرویس مدرسه شدن است...و دسته دومی که هرگز پا را از خانه بیرون نمیگذارند حتی برای بردن آشغال و خریدن نان و از صبح تا نصف شب کنترل تلویزیون دستشان هست و تقریبا حاجی گیرینف میشوند!