بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

  مردان بازنشسته بعد از بازنشستگی شان به دو دسته تقسیم میشوند، دسته اول آنهایی که برای خود پارک، مسجد، خرید میوه ی روزانه از تره بار، رفتن و نشستن پیش دوستان مغازه دارشان و... را در پیش میگیرند و یکجوری در طول روز خود را مشغول میکنند و یا دوباره به سرکار رفته که معمولا رانندگی آژانس و تاکسی و سرویس مدرسه شدن است...و دسته دومی که هرگز پا را از خانه بیرون نمیگذارند حتی برای بردن آشغال و خریدن نان و از صبح تا نصف شب کنترل تلویزیون دستشان هست و تقریبا حاجی گیرینف میشوند!