بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

و شما چه میدانید الان که تمام چراغ ها خاموش است  و من دارم میخوابم چقدر چقدر و چقدر دلم شیربرنج های ماه رمضون مامانم با مربای گل سرخ اش را میخواهد و چقدر دلم تنگ است برای همه چیز...