بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.من از خود نیمه ای را دیده بودم عاقل
اما تو
مرا با نیمه ی دیوانه ی من آشنا کردی...