بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...من از خود نیمه ای را دیده بودم عاقل
اما تو
مرا با نیمه ی دیوانه ی من آشنا کردی...