بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

تا حالا به یک بچه ی هفت ساله گفته اید ناراحتید؟ خب من گفته ام...میدانید چه گفت؟ گفت دست هایت را بیار بالا حالا با هر انگشتت یک دعا بگو یعنی پنج تا...بعد منتظر شد تا بگویم...گفتم خب گفتم...گفت خب برآورده میشود دیگر ناراحت نباش!