بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

کاش من همه بودم 

و با همه ی دهان ها

تو را صدا میزدم...