بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

دنیا بین کسانی که می توانند برینند و کسانی که نمی توانند تقسیم شده است!


#عشق سال های وبا