بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

این کلیپ را ببینید یعنی بشنوید و بعد مثل من به این جمله فکر کنید که چرا انقدر مردم از هرچه مذهبی است دلزده اند؟! یک جواب بیشتر ندارد: چون مسلمان و مذهبی درست و واقعی نداریم....همین!


ببینید! 


اول ببینید بعد بیایید این جملات پایین را بخوانید:

تقصیر تک تک ما ست،وقتی پای منبر افرادی مینشینیم که نه عقل ما نه دین ما نه عرف ما آنها را تایید نمیکند، تقصیر تک تک ماست که به مادرانو پدرانمان که پای ثابت اینجور مجالس اند و از روی سادگی شان هرچه آقا و خانوم بالای منبر بگوید را میپذیرند بی آنکه جرات بدهند به خود و وسط همان جمع بهشان چیزی بگویند و ما هم پدران و مادران ساده خود را آگاه نمیکنیم که جرات دار شوند و اگر پای این مجالس حرفی رفتاری خلاف عقل و دانسته هایشان میشنوند و میبینند فرد را وسط همان جمع به چالش بکشند میشود همین که در صدایی که میشنوید زن میگوید من که چیزی نگفتم خب من میروم! و هیچکس هم جرات ندارد بگوید  چرا تو بروی؟! وبه خانم بالای منبر هم بگویند چطور به خودت اجازه میدهی اینطور حرف بزنی و رفتار کنی خانم معلم مثلا اخلاق! ... جای آن زن بودم به جای اینکه مظلومانه و حال بهم زنانه مجلس را ترک کنم و فکر کنم مگر چه گفتم و عذاب وجدان بگیرم که وای اگر الان این خانوم معلم اخلاق برود مجلس به هم میخورد و همه از چشم من میبینند  سینه سپر میکردم میگفتم تو برو و اول هم پیش روانپزشک برو. ..جای صاحبخانه هم بودم مهمانم یعنی آن زن را مینشاندم و همین خانوم معلم اخلاق را بیرون میکردم و بعد از تمام مهمانانم با صدای بلند عذر میخواستم که نتوانستم در انتخاب فردی که می آورم درست دقت کنم و یک مشت مادران و زنان ساده را نشاندم پای حرف های کسی که اول بسم الله اسلام و اخلاق را هم نمیداند چیست..