بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

همه جا میگویند بین کوتاه کردن موی یک خانم و حال غمگین اش رابطه ی مستقیمی وجود دارد...ولی من میگویم این ها همه چرت است..در این قضیه متغیر وابسته چیز دیگری ست...گفت موی کوتاه دوست دارم ، زدم!