بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

و ما مردمان جالبی هستیم...مثلا در مترو دستفروشی میکنیم و یک دستفروش هستیم که داریم رژ میفروشیم بعد وسط مترو داد میزنیم خانوما تقصیر شماست از آقایون خرید میکنید میان اینجا دستفروشی... و همچنین به دوستانمان از دستفروشان جدید ناله سر میدهیم که جای ما را گرفته اند و کاش مامورها جدیدها را جمع کنند! ...بله ما مردمان جالبی هستیم که هرگز آینه دست خودمان نمیگیریم و به سمت خودمان نمیچرخانیم و نه تنها چشم دیدن بقیه را نداریم و علاقه شدیدی به نان بریدن دیگران داریم و برایش تلاش میکنیم از همه مهمتر یک نگاه اجمالی به خودمان نمی اندازیم ببینیم داریم دقیقا زیراب کسانی را میزنیم که خودمان هم داریم همان کار را میکنیم!