بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

اگر از من بپرسند در آستانه ی  یکسال بزرگتر شدن زندگی را چگونه میبینی؟ خواهم گفت زندگی را فقط باید در حال زندگی کرد...فقط حال...