بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر از من بپرسند در آستانه ی  یکسال بزرگتر شدن زندگی را چگونه میبینی؟ خواهم گفت زندگی را فقط باید در حال زندگی کرد...فقط حال...