بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

میگم والا ما هرچه چشم میچرخانیم از نسوان و مونث و امثالهم همه سرخاب سفیداب هایشان قهوه ای است که ، این که نشد که! ای بابا...