بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر حمید هیراد میدانست من ، من، نه ملتفت نیستید انگار ، من! ممکن است در ایستگاه مترو با اهنگش که در گوشم دارد میخواند پای چپم را که روی پای راستم هست تکان های ریز بدهم قطعا نمیخواند!