بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

اگر حمید هیراد میدانست من ، من، نه ملتفت نیستید انگار ، من! ممکن است در ایستگاه مترو با اهنگش که در گوشم دارد میخواند پای چپم را که روی پای راستم هست تکان های ریز بدهم قطعا نمیخواند!