بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

نمیدانم این جمله از کدام عزیز گرانقدر هست اما من به نمایندگی از تمام آحاد مردم و ملت شریف بهش میگویم ناز تنفست، خیلی سالاری به مولا، دهنت طلا که فرمودندی: خدا خرشو میشناخت بهش شاخ نداد!

بیست و دو هستم آدمی که ده دقیقه ای میشود که شاخ خورده!