بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

یه فال حافظ برام میگیرید؟