بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین...