بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین...