بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر صبح بلند شدید پیام دادید من امروز نمی آیم و بعد گوشی تان را سایلنت کردید تا بگیرید بخوابید، خب درست از همان لحظه منتظر صدای تلویزیون ،تلفنی حرف زدن، صدای ظرف و ظروف، با هم حرف زدن و ...باشید...زهرم شد هیچ، نخوابیدم هیچ، باز سردرد آمده سراغم هیچ، حاضر شدم بلند شدم دارم میروم و خودم را مسخره کردم فقط!