بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

اگر خسته بودید اگر ساعت هشت شب بود هیچوقت برای دو دقیقه رفع خستگی روی تخت دراز نکشید چون ساعت بعدی که بیدار میشوید نصف شب است و نماز مغرب و عشایتان رفت...