بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر خسته بودید اگر ساعت هشت شب بود هیچوقت برای دو دقیقه رفع خستگی روی تخت دراز نکشید چون ساعت بعدی که بیدار میشوید نصف شب است و نماز مغرب و عشایتان رفت...