بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

لطفا دعواهای گند زن و شوهری تان را ببرید در چهاردیواری خودتان، آخر دو روز بعد که میروید پیتزا میخرید و هم را بغل میکنید و یکی خودش را چس میکند و آن یکی ناز میکشد و آشتی میکنید مگر ما هستیم و میبینیم که لحظات دعوا و خروس جنگی تان را برای  بقیه میبرید؟ ...چرا یک درصد فکر نمیکنید بقیه خودشان هزارتا دغدغه و اعصاب خوردی و بدبختی دارند و دیگر حوصله ی شنیدن بحث های مسخره شما را ندارند...یاد بگیرید دعواهایتان مثل روزهای خوشتان برای خودتان باشد...یاد بگیرید ازدواج فقط ماچ و بغل نیست، یادگیری رفتارهای خویشتن دارانه هم هست ...یاد بگیرید بزرگ شوید!