بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

و قطعا اگر فردایی نبودم بدانید سر درد مرا کشت ...و همین پست هم در حالی که یک کلمه مینویسم دو دقیقه سرم را با دو دست میگیرم که خدایا سرم نوشته شده است...