بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

و قطعا اگر فردایی نبودم بدانید سر درد مرا کشت ...و همین پست هم در حالی که یک کلمه مینویسم دو دقیقه سرم را با دو دست میگیرم که خدایا سرم نوشته شده است...