بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


این پیام را فرستادم و بعد تمام مسیر مترو را اشک ریختم و آدم ها نگاهم کردند...